Aplinkosaugos vadyba


  • Aplinkosaugos vadyba

    •    Integruota vadybos sistema (Aplinkos apsaugos vadybos sistema)
    •    Taršos mažinimas
    •    Kita veikla

 

Aplinkos apsaugos vadybos sistema

 

Įmonėje nuo 2006 m. įdiegta ir veikia aplinkos apsaugos vadybos sistema (AAVS), atitinkanti tarptautinio ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005 aplinkos apsaugos standarto reikalavimus. ISO 14001 sertifikatas įrodo, kad UAB „Vilniaus energija“ įdiegta AAVS yra patikrinta ir atitinka geriausios aplinkos apsaugos valdymo (vadybos) praktikos standarto reikalavimus, o kartu įrodo, kad įmonė valdo ir visomis galimomis priemonėmis mažina vykdomos veiklos daromą poveikį aplinkai.

 

Įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatai:

 

  • •    2006 – 2007 m.

 

•    2007 – 2014 m.

   

 

•    2014 – 2017 m.

    

 

Aplinkos apsaugos vadybos sistema užtikrina:

 

- atitiktį aplinkos apsaugos teisiniams reikalavimams,
- išorinių organizacijų bei suinteresuotų šalių aplinkos apsaugos srityje keliamiems reikalavimams;
- taršos prevenciją;
- nuolatinį aplinkos apsaugos būklės gerinimą įmonėje ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimą.

 

Įmonės siekiai aplinkos apsaugos srityje apibrėžti Integruotos vadybos sistemos politikoje.

 


Taršos mažinimas

 

UAB „Vilniaus energija“ skiria nuolatinį dėmesį vykdomos veiklos aplinkai daromo poveikio mažinimui. Už absoliutų taršos sumažinimą, įvertinus gamybos pokyčius 2005-2007 metais įmonei įteikta speciali Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo padėka – „Krištolinio kamino nominacija“.

 

 


Biokuro katilai

 

Siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) emisijas į aplinką bei įgyvendinant LR atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) panaudojimo plėtros strategiją bei LR iškeltus tikslus dėl atsinaujinančių išteklių naudojimo - iki 2020 metų padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį galutiniame energijos suvartojime iki 23 procentų, o šilumos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių turi sudaryti iki 50 procentų, ir taip reikšmingai sustiprinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę, UAB „Vilniaus energija“ termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2) ir Naujosios Vilnios rajoninėje katilinėje (RK-2) įrengė biokuru kūrenamus katilus.

 

2006 m. elektrinėje E-2 (Elektrinės g. 2, Vilniuje) buvo rekonstruotas vienas iš gamtinėms dujomis ir / arba mazutu galimų kūrenti garo katilų ir pritaikytas deginti biokurą. Tai kol kas galingiausias Lietuvoje (60 MW galios) garo katilas, naudojantis biokurą.

 

2011 m. Naujosios Vilnios rajoninėje katilinėje RK-2 (Pramonės g. 95, Vilnius) pastatyti du nauji biokuru kūrenami vandens šildymo katilai, kurių kiekvieno galia siekia po 6 MW.Kondensaciniai dūmų ekonomaizeriai

 

Įmonė nuolatos stebi aplinkosauginio veiksmingumo rodiklius, ir siekdama įgyvendinti Bendrovės integruotos vadybos sistemos politikoje numatytus įsipareigojimus, kelia naujus tikslus ir uždavinius aplinkos kokybei pagerinti. 
Siekiant didinti šilumos gamybos efektyvumą UAB „Vilniaus energija“ eksploatuojamiems biokuro katilams yra sumontuoti kondensaciniai dūmų ekonomaizeriai.

 

Kondensacinio dūmų ekonomaizerio (KDE) pagalba atgauta šiluma panaudojama miesto šilumos tiekimo tinklo vandens pašildymui. KDE įrengimas naudingas aplinkosaugos požiūriu, nes mažina šiltnamio efektą sukeliančio anglies dvideginio (CO2) bei kitų teršalų išmetimą į atmosferą (atgautos šilumos sąskaita sutaupant kuro). Lygiagrečiai šilumos atgavimui iš į aplinką išmetamų degimo produktų prie biokuro katilų sumontuotuose kondensaciniuose ekonomaizeriuose mažinama ir kietųjų dalelių koncentracija išmetamuosiuose dūmuose. E-2 atveju kietųjų dalelių koncentracija degimo produktuose už kondensacinio ekonomaizerio, įvertinus visas biokuro katilui įdiegtas kietųjų dalelių taršos mažinimo priemones, svyruoja 0 – 5 mg/Nm3 ribose, o tai ne tik atitinka Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normas (ne daugiau 50 mg/Nm3) ir Geriausiai prieinamų gamybos būdų rekomendacijas, bet ir nuo 2016 m. įsigaliosiančius Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2010/75/ES „Dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)“ reikalavimus dėl kietųjų dalelių ribinių verčių (ne daugiau 20 mg/Nm3).

 

Naujosios Vilnios rajoninėje katilinėje biokuro deginimo metu susidarančių kietųjų dalelių emisijų mažinimui sumontuoti multiciklonai, skruberiai ir KDE, išvalantys kietąsias daleles iki 10 mg/Nm3.

 

2011 m. kondensaciniai dūmų ekonomaizeriai sumontuoti ir gamtinėmis dujomis kūrenamiems vandens šildymo katilams Salininkų ir Trakų Vokės katilinėse, kas leidžia padidinti katilų veikimo efektyvumą ir papildomai iš dūmų atgauti iki 10 % į tinklus tiekiamos šilumos.Žemų „NOx“ degikliai

 

Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2) NOx išmetimų mažinimui buvo modernizuotas vandens šildymo katilas PTVM-100, kurios metu 16 esamų degiklių buvo pakeisti į 6 mažos NOx generacijos degiklius.

 

                       Žemų-NOx degiklis

 

 Be šių UAB „Vilniaus energija“ eksploatuojamuose objektuose įdiegtų NOx mažinimo priemonių, įmonė iki 2017 m. termofikacinėje elektrinėje Nr.2, planuoja papildomas investicijas dar trims vandens šildymo katilams, susijusias su azoto oksidų išmetimų mažinimu, t.y. atlikti degiklių rekonstrukciją, įdiegti selektyvines nekatalitines NOx mažinimo sistemas bei dūmų recirkuliacijos į kūryklas sistemas, o biokuru kūrenamam garo katilui planuojama įdiegti selektyvinę nekatalitinę NOx mažinimo sistemą.

 

 

E-2 chemijos ūkio modernizacija

 

 

Atlikta termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2) (Elektrinės g. 2, Vilniuje) chemijos ūkio modernizacija, kurios rezultatai - sumažėjęs į aplinką išleidžiamų nuotekų kiekis, aukštesnė ruošiamo chemiškai apdoroto vandens kokybė, sumažėjęs reikiamas naudoti jonitų kiekis, sumažėjęs aptarnaujančio personalo skaičius, automatizuoti procesai.

Automatinio monitoringo sistemos

 

 Įgyvendinant Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-240, bei siekiant nuolatos stebėti ir kontroliuoti teršalų emisijas, 2009 m. termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2), kaminuose Nr. 001 (H=100 m) ir Nr. 002 (H=150 m) įrengta Vokietijos įmonėje SICK MAIHAK pagaminta automatinė emisijų monitoringo sistema, nepertraukiamai matuojanti į aplinkos orą pro kaminą išmetamų teršalų anglies monoksido, azoto oksidų koncentracijas.

 

Įgyvendinant kondensacinio ekonomaizerio projektą termofikacinėje elektrinėje Nr. 2  pastatytas naujas kaminas Nr. 005 (H=60 m), į kurį patenka rekonstruoto garo katilo biokuro deginimo proceso metu susidarę dūmai. Kamine taip pat buvo įrengta ir nuolatinė automatinė emisijų monitoringo sistema, matuojanti anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido bei kietųjų dalelių koncentracijas išmetamosiose dujose.

 

Automatinio emisijų monitoringo duomenys


Oro valymo įrenginiai:

-    elektrostatinis kietųjų dalelių filtras
Kietųjų dalelių (KD) emisijų valymui, vadovaujantis geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) rekomendacijomis termofikacinėje elektrinėje Nr.2, sumontuotas elektrostatinių kietųjų dalelių filtrų kompleksas.

 

                  Elektrostatinis filtras

 

-    Baterinis ciklonas ir skruberis
Kietųjų dalelių (KD) emisijų valymui, Naujosios Vilnios rajoninėje katilinėje Nr. 2 pirminiam dūmų iš biokuru kūrenamų katilų valymui yra naudojami bateriniai ciklonai, išvalantys dūmus nuo kietųjų dalelių iki 85 procentų.

 

Papildomam kietųjų dalelių (KD) emisijų mažinimui, Naujosios Vilnios rajoninėje katilinėje Nr. 2 yra naudojami ir skruberiai.

 
Kita veikla


Įsipareigojimo suinteresuotosioms šalims planas (LT)

 

Įsipareigojimo suinteresuotosioms šalims planas (EN)

 
Aplinkos švarinimo akcija „Šluota“


Nuo 2010 m., kiekvieną pavasarį UAB „Vilniaus energija“ darbuotojai savo iniciatyva prisideda prie Vilniaus miesto aplinkos švarinimo, tuo parodydami, kaip svarbu gyventi ir dirbti švarioje ir gražioje aplinkoje. Tradicija tapusi aplinkos tvarkymo akcija nuo 2011 m. vadinama „Šluota“. 

 

Aplinkos tvarkymo akcijos rezultatai:

 

2010 m. – surinkta 20 t padangų, 9 t buitinių ir 14 t statybinių atliekų.
2011 m.  - surinkta 16 t padangų, 7 t buitinių ir 9 t didžiųjų atliekų.
2012 m. – surinkta 2,4 t padangų, 2,2 t buitinių atliekų, 3 t didžiųjų atliekų, 2,1 t statybinių atliekų ir 0,7 t biologiškai suyrančių atliekų.
2013 m. – surinkta 1,4 t buitinių atliekų, 1,42 t didžiųjų atliekų, 9,96 t statybinių atliekų.
2014 m. - surinkta 1,62 t padangų, 5,22 t biologiškai suyrančių atliekų ir 1,2 t didžiųjų atliekų.

 

Keletas akimirkų iš aplinkos švarinimo akcijų „Šluota“:

 

 

Medelių sodinimas akcija

 

Tai jau tradicija tampanti įmonės darbuotojų veikla. Akcijos tiklas yra paraginti savo klientus atsisakyti popierinių sąskaitų ir informaciją apie sunaudotą šilumos energiją sužinoti internetu. Taip centralizuotai besišildantys vilniečiai kviečiami prisidėti prie aplinkos saugojimo.

 

„Popieriaus gamyba iš medienos retina Lietuvos miškus ir teršia aplinką. Kviečiame savo klientus atsakingai pažvelgti į mus supančią aplinką ir bendromis jėgomis saugoti gamtą“, - sakė „Vilniaus energijos“ komercijos direktorius Rimantas Germanas.
 
Per metus popierinių „Vilniaus energijos“ sąskaitų gamybai ir vokams prireikia apie 20 tonų popieriaus. Šiam popieriaus kiekiui pagaminti vidutiniškai sunaudojama apie 480 medžių.

 

 

 

Siekiant įmonės darbuotojus dar labiau pritraukti prie gamtos išteklių saugojimo, Bendrovės administracinėse patalpose yra įrengti antrinių žaliavų surinkimo / atskiro rūšiavimo konteineriai popieriui, plastikui, stiklui, baterijoms ir akumuliatoriams, netinkamai naudoti smulkiai elektros ir elektroninei įrangai.