Sutarties forma


Tipinę sutartį parsisiųskite ČIA.

 

 

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. _______

 

2016 m.                     d., Vilnius

 

_______________________________, atstovaujama __________________________, veikiančio pagal ____________________ (toliau – Pirkėjas), ir

 

UAB „Vilniaus energija“, atstovaujama _______________________, veikiančio pagal _____________(toliau – VE),

 

abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

 

1.        SUTARTIES DALYKAS, KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

1.1.         VE įsipareigoja perduoti Pirkėjui turtą, detalizuotą šios Sutarties priede Nr. 1 „Turto sąrašas“ (toliau – Turtas), o Pirkėjas įsipareigoja priimti perkamą Turtą ir sumokėti už jį Sutartyje nustatytą pinigų sumą (kainą).

1.2.         Turto kaina (toliau – Kaina) nurodyta Sutarties priede Nr. 1.

1.3.         Pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu nustatytam PVM tarifui, be atskiro Šalių susitarimo PVM (jei taikomas) bus perskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. Atitinkamai, tokiomis aplinkybėmis, Sutarties kaina bus keičiama pasikeitusio PVM tarifo atitinkama dalimi.

1.4.         Kainą (su PVM) Pirkėjas sumoka ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo Pirkėjui dienos.

 

2.    TURTO ATSIĖMIMO TVARKA

 

2.1.         Turtas yra perduodamas Pirkėjui tik po to, kai VE į savo sąskaitą gauna visą Kainą (su PVM).

2.2.         Turtą atsiimti galima darbo dienomis, nuo 8:00 iki 15:00 valandos, konkrečią datą ir laiką iš anksto suderinus su VE.

2.3.         Konkrečią datą ir laiką Pirkėjas turi susiderinti su VE darbuotojais telefonu +370 5 266 7208.

2.4.         Turtas perduodamas pasirašant priėmimo-perdavimo dokumentą. Turtą gali priimti tik Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas. Po to, kai Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas pasirašo Turto priėmimo-perdavimo dokumentą, Turtas tampa Pirkėjo nuosavybe.

2.5.         Turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Turto perdavimo momento.

2.6.         Šalys susitaria, kad Pirkėjas Turtą atsiima / išsiveža savo sąskaita, o VE neatlygina / neapmoka Pirkėjui jokių su Turto priėmimu / atsiėmimu / išvežimu susijusių išlaidų.

2.7.         Šalys patvirtina, kad perduodamas Turtas yra tinkamos kokybės, t. y. be akivaizdžių trūkumų, kurie galėjo būti pastebėti Pirkėjui apžiūrint ar priimant / atsiimant Turtą, atsižvelgiant į normalų Turto nusidėvėjimą. VE parduodamam Turtui kokybės garantijos netaiko. Turtui gali būti taikoma gamintojo kokybės garantija (jeigu tokia nustatyta ir yra nepasibaigusi).

 

3.    ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

3.1.         VE įsipareigoja:

3.1.1.   parduoti bei perduoti Pirkėjui visą Turtą, detalizuotą Turto sąraše;

3.1.2.   nesudaryti jokių sandorių ir neprisiimti jokių įsipareigojimų, kurie apsunkintų, trukdytų ar darytų negalimu tinkamą Sutarties vykdymą;

3.1.3.   tinkamai vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

3.2.         Pirkėjas įsipareigoja:

3.2.1.   Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka nupirkti (apmokant Turto kainą) ir priimti visą Turtą, detalizuotą Turto sąraše;

3.2.2.   nesudaryti jokių sandorių ir neprisiimti jokių įsipareigojimų, kurie apsunkintų, trukdytų ar darytų negalimu tinkamą Sutarties vykdymą;

3.2.3.   tinkamai vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

 

4.    ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

 

4.1.         Kiekviena iš Šalių garantuoja, kad Sutarties sudarymas ir jos nuostatų vykdymas atitinka kiekvienos Šalies interesus bei nepažeidžia atitinkamos Sutarties šalies:

4.1.1.   įstatų / steigimo ar kitų lokalinių dokumentų ar sprendimų, Sutarties sudarymui atitinkamai Šaliai taikomų procedūrų, Lietuvos Respublikos įstatymų, norminių aktų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

4.1.2.   Šalies akcininkų ir/ar kreditorių teisių bei teisėtų interesų.

4.2.         Sutarties šalys garantuoja, kad yra arba Sutarties vykdymo eigoje bus priimti visi būtini sprendimai / gauti sutikimai, reikalingi Sutarties sudarymui ir tinkamam vykdymui.

4.3.         Šalys pareiškia ir garantuoja, kad neturi ir ateityje nereikš pretenzijų viena kitos atžvilgiu dėl Sutartyje numatytų Turto pardavimo sąlygų, Turto kokybės ir garantijų, Turto kainos bei apmokėjimo už Turtą terminų ir tvarkos.

4.4.       Pirkėjas pareiškia ir garantuoja, kad bus finansiškai pajėgus įvykdyti visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

4.5.       VE patvirtina, jog į parduodamą Turtą tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, Turtas neareštuotas bei nėra teisminio ginčo objektas, VE teisė disponuoti Turtu neatimta ar neapribota.

 

5. SUTARTIES NUTRAUKIMO, GINČŲ SPRENDIMO TVARKA, ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5.1.            Sutartis gali būti nutraukta bendru Šalių susitarimu arba Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

5.2.            Jei Pirkėjas nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tame tarpe laiku neatsiskaito už Turtą Sutartyje nustatyta tvarka, VE turi teisę (įspėjusi Pirkėją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki Sutarties nutraukimo) vienašališkai nutraukti Sutartį ir realizuoti (panaudoti savo reikmėms arba perleisti tretiesiems asmenims) Turtą.

5.3.            Jei paaiškėtų, kad bent vienas iš Sutartyje nustatytų atitinkamos Šalies pareiškimų ar garantijų yra reikšmingai neteisingas, prieštarauja teisės aktams ir/ar neatitinka tikrovės – tokį pareiškimą / garantiją davusi Šalis įsipareigoja, kita Šaliai pareikalavus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų sumokėti 10 procentų (nuo Turto Kainos (su PVM)) dydžio baudą[1] bei atlyginti dėl to kitos Šalies patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda.

5.4.            Paaiškėjus, kad Šalis neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal Sutartį, Šalis pažeidėja privalo nedelsdama savo sąskaita ir rizika pašalinti tokius pažeidimus ir jų pasekmes, o taip pat atlyginti ir apsaugoti nukentėjusią Šalį nuo visų nuostolių, žalos, išlaidų, kuriuos nukentėjusi Šalis patyrė dėl atitinkamo įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

5.5.            Praleidus terminą vykdyti piniginę prievolę (tame tarpe Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti visą Turto kainą), VE pareikalavus, Pirkėjas privalo sumokėti VE 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Palūkanos skaičiuojamos iki piniginės prievolės įvykdymo dienos;

5.6.            Bet kokie nesutarimai, reikalavimai ar ginčai, kylantys dėl Sutarties, ar susiję su ja, yra sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, remiantis ginčo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

6.    SUTARTIES GALIOJIMAS

 

6.1.            Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

 

7.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7.1.            Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai bei priedai galioja, jei yra įforminti raštu bei pasirašyti abiejų Šalių.

7.2.            Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susirašinėjimas, kuriuos Šalis gali pateikti kitai Šaliai pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti elektroniniu paštu, asmeniškai kitai Šaliai, išsiųsti registruotu paštu arba faksu Šalių Sutartyje nurodytais adresais. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pakeitimus.

 

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 „Turto sąrašas“.

 

__________________________                                                                              UAB „Vilniaus energija“

Juridinio asmens kodas _______                                                                                       Juridinio asmens  kodas 111760831

__________________________                                                                                                                Jočionių g. 13, 02300 Vilnius-53

El. paštas _________________                                                                                        El. paštas info@vilniausenergija.lt

Tel./faksas: __________                                                                                                                                   Tel.: 8 5 2667199; faksas: 8 5 2667339

PVM mok. kodas  __________                                                                                          PVM mok. kodas LT117608314

A. s.  _____________________                                                                                       A. s. LT927044060001583907

___________________                                                                                                                                   AB SEB bankas, b/k 70440

 

___________________                                                                                                                         ______________________________

                                                                                                                           

A.V.                                                                                                                                                                                                 A.V.


 

2016 m. [data] sutarties Nr. [sutarties numeris]

Priedas Nr. 1

 
 
 
 
TURTO SĄRAŠAS
 
2016 m. __________ ___ d.
 Vilnius
 

_______________________________, atstovaujama __________________________, veikiančio pagal ____________________ (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Vilniaus energija“, atstovaujama _______________________, veikiančio pagal __________________ (toliau – VE ),

abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį priedą prie [data] sutarties Nr. [numeris] (toliau – Sutartis).

 

 

[sąrašas]

 

pavadinimas / kiekis / vertė  / buvimo vieta/ pagaminimo data / kt.

 
1.        Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
2.        Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę šio Sutarties priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.
 
 

________________________

 

______________

______________

 

 

UAB „Vilniaus energija“

 

__________________

__________________

 

 

 

 

 

 

 

  A.V.

 

  A.V.

             

 

 [1] kuri yra laikoma minimaliais ir papildomo įrodinėjimo nereikalaujančiais kitos Šalies nuostoliais.